ВОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТА ЗА ЕСЈН

Како резултат на сè почестото користење на електронските јавни набавки и електронските аукции во Република Македонија, се јави потреба од континуиран развој, унапредување и секојдневно одржување на апликацијата на ЕСЈН. За подобрување на функционалностите кои ги нуди апликацијата на ЕСЈН и за добивање на услуги на највисоко ниво заради поголема сатисфакција, се воведува годишна претплата за користењето на ЕСЈН.

Годишната претплата e утврдена врз основа на категоријата/големината на економскиот оператор и изнесува:

Вид на економски оператор Износ на надоместок за една година (без ДДВ) Услуги
Договорни органи регистрирани како економски оператори Микро трговец Физички лица 2.000 денари Добивање информации за нови огласи по е-пошта за три избрани категории на набавки Преземање на тендерска документација Учество на електронски постапки и електронски аукции.
Мал трговец Среден трговец 4.000 денари
Голем трговец 8.000 денари
Економски оператори од странство 130 евра

За да се регистрирате на системот како економски оператор кликнете тука.

После регистрацијата ќе биде генерирана профактура за која што е потребно да се изврши плаќање, по што профилот на корисникот ќе биде активиран.

За користење на Електронскиот систем за јавни набавки, договорните органи ги плаќаат следните надоместоци:

Вид на услуга Износ на надоместок по објавен оглас или прилог (без ДДВ)
Објавување оглас за јавна набавка за постапка со барање за прибирање на понуди 600 денари
Објавување оглас за јавна набавка за отворена постапка, ограничена постапка, конкурентен дијалог, постапка со преговарање со претходно објавување на оглас и оглас за конкурс за идејно решение 600 денари
Објавување прилог за изменување и дополнување на објавен оглас за јавна набавка 600 денари
Објавување на оглас за воспоставување на квалификациски систем 6.150 денари
Објавување оглас за доделување концесии и јавно приватно партнерство 6.150 денари

Тарифник за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки: Преземи

Тарифник за изменување на тарифникот за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки: Преземи