КОРИСНИЧКА ПОДДРШКА

За прашања поврзани со законската регулатива од Законот за јавните набавки можете да контактирате со Секторот за нормативна дејност, обуки и меѓународни односи, на тел.: 02 3 255 711, секој работен ден од 10:00 до 11:00 часот и од 13:00 до 15:00 часот.

За прашања поврзани со Електронскиот систем за јавни набавки и електронски аукции можете да контактирате со Секторот за следење на системот за јавни набавки и управување со ЕСЈН, на тел: 02 3 255 710, секој работен ден од 10:00 до 11:00 часот и од 13:00 до 15:00 часот.

За прашања поврзани со обуките за јавни набавки можете да контактирате со Одделението за обуки на тел:
02 3 255 709 и 02 3 255 700, секој работен ден од од 10:00 до 11:00 часот и 13:00 до 15:00 часот.