ПРИРАЧНИЦИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'http://education.bjn.gov.mk/education.bjn.gov.mk/TrainingAPI.asmx?WSDL' : Attribute class redefined

Нова брошура за критериумите за доделување на договор, евалуација на понудите и посебни начини за доделување на договори

Нова брошура за критериумите за доделување на договор, евалуација на понудите и посебни начини за доделување на договори